Sophie Vanhomwegen

JUSTICE IN MOTION

een participatief project in co-creatie / un projet participatif en co-creation

In samenwerking met / en collaboration avec MUS-E BelgiumMuseum Hof van Busleyden, Atheneum Busleyden en H30 artistieke werkplek van Cultuurcentrum Mechelen.

Met de expo Justice in Motion gaan jongeren in dialoog met de tentoonstelling 'Roep om Rechtvaardigheid' in het Museum Hof van Busleyden. Door reflectie en experiment plaatsen ze het thema 'rechtvaardigheid' binnen een hedendaagse context.

ROEP OM RECHTVAARDIGHEID

Naar aanleiding van het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN. biedt het Museum Hof van Busleyden gedurende 3 maanden onderdak aan Roep om Rechtvaardigheid. Deze tentoonstelling zoemt in op de functie en de verbeelding van de rechterlijke macht in de samenleving. Aan de hand van verschillende prestigieuze topwerken worden recht, rechtspraak en rechtvaardigheid in de 15e, 16e en 17e eeuw gevisualiseerd.

Op vraag de educatieve dienst van het museum werken MUS-E kunstenaars Sophie Vanhomwegen, Rebecca Lenaerts, Raisa Vandamme, Tom Goris en praktisch filosoof Jan Knops een traject uit met scholieren van het 5e middelbaar van het Atheneneum Busleyden - Campus Pitzemburg. Samen reflecteren ze over het thema rechtvaardigheid en geven er artistiek vorm aan in hun eigen expo 'Justice in Motion'. Deze is eveneens te zien in het museum en omvat videoproducties, teksten, fotografie en installaties. Ze kan opgevat worden als een prelude op Roep om Rechtvaardigheid vanuit een actueel perspectief.

//

À travers Justice in Motion, un projet personnel, les jeunes dialoguent avec l’exposition 'En Quête de Justice', qui est montrée au musée Museum Hof van Busleyden. En réfléchissant et en expérimentant, ils situent le thème de la justice dans un contexte contemporain.

EN QUÊTE DE JUSTICE

À l’occasion du festival OP.RECHT.MECHELEN., le musée Museum Hof van Busleyden accueille pour trois mois l’exposition En quête de justice, centrée sur la fonction et la représentation du pouvoir judiciaire dans la société. Les thèmes du droit, de la justice et de l’équité y sont illustrés à l’aide d’œuvres prestigieuses des XVe, XVIe et XVIIe siècles.

À la demande du service éducatif du musée, les artistes MUS-E Sophie Vanhomwegen, Rebecca Lenaerts, Raisa Vandamme, Tom Goris et le philosophe pratique Jan Knops réalisent un projet avec les élèves de 5e année de l’Athénée Busleyden - Campus Pitzemburg. Ensemble, ils réfléchissent sur le thème de la justice et donnent à leur réflexion une forme artistique dans une exposition baptisée Justice in Motion. Celle-ci est également montrée au musée et comprend des productions vidéo, des textes, des photographies et des installations. Elle peut être conçue comme un prélude à En quête de justice sous un angle actuel.

Built with Berta.me

┬ęSophie Vanhomwegen